e-Formularz

Szanowni Pacjenci

Poniżej udostępniamy Państwu druki oświadczeń / upoważnień, które załącza się do dokumentacji medycznej. Dokumenty te stanowią realizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wyżej wymienione oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

Oświadczenie można uzupełnić, wydrukować i dostarczyć do rejestracji zakładu wraz z dokumentem tożsamosci do wglądu, a następnie w obecności rejestratorki podpisać w dniu pierwszorazowej wizyty w zakładzie. Oświadczenie zostanie dołączone do Państwa dokumentacji medycznej. Regulamin Organizacyjny jest dostępny w zakładce ABC Pacjenta.

Do Państwa dyspozycji przekazujemy również wzory innych przydatnych formularzy, m.in. wzór druku skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Formularze do pobrania poniżej.

Wzór skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

Wzor_skierowania_do_poradni_specjalistycznej

Wzor_oswiadczenia_dot_dokumentacji_medycznej_informacji_o_stanie_zdrowia_i_udzielonych_swiadczeniach

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również innym podmiotom / organom / instytucjom wymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (po uprzednim uzgodnieniu terminu w celu przygotowania dokumentacji);
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w zakładzie);
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.